Агенция за Сигурност и Охрана АСО-МЛ

Политика за защита на личните данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СУБЕКТА НА ДАННИ
(кандидат за работа в „СЕКЮРИТИ ЕМ ФОРС“ ЕООД  („Дружеството“ и/или „Администратора“))
По чл.13 от Общия регламент относно защита на данните

А. Видовете/категориите личните данни, които събираме и обработваме от Вас са:
• Идентификационни данни - три имена, ЕГН/ЛНЧ;
• Данни за контакт – адрес, телефон, и-мейл;
• Личен живот – местоживеене и др.;
• Професионален живот - вид и степен на притежавано образование, притежавана научна степен (ако е приложимо), заетост, позиция, професионално положение, предходен работодател, трудова заетост.

Б. Цел на обработването
Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:
• Провеждане на процедурата по подбор на персонала в Дружеството;
• Подготвителни действия по сключване на трудов договор с Вас.
В. Правно основание за обработването
• Основанието, на което обработваме Вашите лични данни, е предприемането на стъпки по Ваше искане преди сключването на трудов договор и извършването на подбор между кандидатите за заемане на длъжност в Дружеството.

Г. Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация
„СЕКЮРИТИ ЕМ ФОРС“ ЕООД  няма да предава Вашите лични данни извън Европейския съюз.

Д. Срок на съхраняване на данните:
В случай, че не бъде сключен трудов договор с Вас, Дружеството ще съхранява Вашите лични данни за не повече от 1 (един) месец след приключване на процедурата за подбор, по която кандидатствате.

Е. Вашите права като субект на личните данни:
1. Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие имате следните права:
• да поискате копие от Вашите лични данни от Администратора на лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни;
• да поискате от Администратора да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
• да поискате от Администратора на лични данни личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
• да поискате от Администратора личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
• да поискате от Администратора да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина.

2. Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни (с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg)).

3. Администраторът не използва личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения.

4. Предоставянето на Вашите лични данни е необходимо за предприемането на стъпки по Ваше искане преди сключването на трудов договор и извършването на подбор между кандидатите за заемане на длъжност при Администратора. Ако не предоставите личните си данни, Администраторът няма да може да разгледа Вашата кандидатура.